Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin Fair-Repair (hierna te noemen“de ondernemer”) als reparateur van consumentenelektronica (hierna te noemen “het product”) optreedt. De artikelen 2 t/m 6, 12 en 13 van de Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica zijn niet toepasselijk in (garantie)gevallen waarin de klant recht heeft op gratis reparatie.

Algemene bepalingen Klachten

1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven. Indien een product wordt verzonden en het product niet als omschreven is, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Bij onze glas reparatie van een Apple watch kan het zijn dat er tijdens de reparatie een stuk van het glas schade aanbrengt op het OLED scherm van de Apple watch. In dit geval kan de klant ervoor kiezen dat een extra kost te betalen voor een gloednieuw OLED scherm van Fair-Repair of geen kosten hebben aan de reparatie en de watch terugkrijgen met de beschadigde OLED. Wij zijn niet aansprakelijk voor het beschadigen van een OLED scherm aangezien dit een zeer risicovolle reparatie is.

Prijs

2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van het aantal arbeidsuren, de ophaal- en terugbezorgkosten, de onderzoekskosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.

Afgiftebon

3. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de onderzoekskosten en de vermoedelijke duur van de reparatie. Indien en voor zover mogelijk, vermeldt de afgiftebon tevens een raming van de reparatiekosten.

Stoppen of doorgaan

4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de afgiftebon, om het product in originele staat te herstellen, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren.
In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de afgiftebon geen kostenraming vermeldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door de ondernemer en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld in artikel 15 van de algemene voorwaarden. De ondernemer stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant, indien mogelijk, in de staat waarin hij het heeft ontvangen.

6. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht en kan deze de ondernemer niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

Kwaliteit

8. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van OEM (original equipment manufacturer) onderdelen, of, wanneer deze onderdelen niet leverbaar zijn wordt er gebruik gemaakt van onderdelen die voldoen aan dezelfde kwaliteitsnormen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt de ondernemer de vervangen onderdelen, ter beschikking aan de klant.

9. Wanneer op vraag van de klant, en in samenspraak met de ondernemer, gebruik gemaakt wordt van onderdelen voorzien door de klant is de ondernemer niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van het geplaatste onderdeel noch voor andere tekortkomingen aan het product. In geen enkel geval kan er dan ook aanspraak gemaakt worden op garantie zoals beschreven in de consumentenwetgeving.

10. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.

11. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en vervangen onderdelen.

Aansprakelijkheid

12. De ondernemer is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment dat de klant het product weer ophaalt. Indien er in deze periode onherstelbare schade ontstaan is aan het product is de ondernemer verantwoordelijk om een vervangend product te voorzien. Het vervangen product heeft dan minstens dezelfde waarde als het product dat door de ondernemer in ontvangst genomen wordt op het moment van de herstelling. Hierbij wordt rekening gehouden met de marktwaarde, ouderdom en eventuele gebruikersschade van het ontvangen product. Indien dit niet beschikbaar is zal er door de ondernemer een gelijkwaardig alternatief voorgesteld worden aan de klant. Dit met uitzondering van producten met duidelijke sporen van waterschade.

Garantie

13. De ondernemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van 12 maanden op de reparatie en/of het vervangen onderdeel. Met uitzondering van batterijen, in dit geval geldt er een garantie van 6 maanden.
Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant.
Op schoonmaak- , onderhoudsbeurten, glasbreuk en gebruikersschade, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Indien het toestel na de herstelling door de klant of door derden is geopend vervalt ook het recht op garantie bij de ondernemer.

14. Wanneer binnen 3 maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, zal de ondernemer het product opnieuw herstellen onder garantie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan wordt het verschil van de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst ingeval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.
Als de klant na het in ontvangst nemen van het hersteld product tijdens gebruik nog een onregelmatigheid vaststelt die niet vermeld is in artikel 1, dient hij/zij ditbinnen de 14 dagen na ophaling te melden in de winkel. Indien dit niet mogelijk is kan hij/zij melding maken van het probleem via mail (info@fair-repair.be) en op een later tijdstip langs komen in een van de filialen. Dit binnen 6 weken na melding van het probleem, tenzij dit uitzonderlijk anders is overeengekomen, in samenspraak met de ondernemer.
De ondernemer zal dan onderzoeken of dit een probleem is ten gevolge van de herstelling of een gevolg van de klachten vermeld in artikel 1. In het laatste geval kan dit probleem opgelost worden zoals vermeld in artikel 13.
Verbintenis van ophalen van het product.

15. Alle producten die door de klant toevertrouwd zijn aan de ondernemer moeten door de klant binnen een termijn van 90 kalenderdagen na melding (via telefoon of mail) opgehaald worden. Het is aan de klant om het product tijdens deze termijn op te halen. In geval dat het product niet wordt opgehaald, zal verondersteld worden dat het genoemde product opgegeven is en zal de eigendom overgedragen worden naar de ondernemer, die het materiaal zal vernietigen.

16. In geval van herstellingen van Apple watches, is er een kans dat de watch niet meer waterdicht is. Dit omdat de behuizing door de val vervormt kan zijn waardoor er water onder het scherm kan komen. Hiervoor zullen wij dan ook geen garantie aanbieden.

No Cure, No Pay

17. Indien een toestel na herstelling nog steeds de klachten vertoont zoals omschreven op de afgiftebon of wanneer na onderzoek wordt vastgesteld dat het product niet herstelbaar is worden er voor de klant geen kosten aangerekend. Uitzonderingen:
a. In het geval van waterschade zal er steeds een forfaitaire onderzoekskost aangerekend worden van 35,00 euro.
b. Indien de ondernemer een product aanneemt voor de herstelling van een wifi chip (greyed-out wifi) kan er binnen de eerste drie maanden na de hersteldatum een terugbetaling voorzien worden van 100%. Na de eerste drie maanden kan de ondernemer een terugbetaling voorzien van maximum 50% van de kostprijs van de herstelling.
Indien er sprake is van een terugbetaling zal de ondernemer het bedrag via overschrijving storten op de bankrekening van de klant.

Vertrouwelijke gegevens

18. De ondernemer heeft voor elke herstelling volledig toegang nodig tot het product, daarom zal de ondernemer indien nodig de toegangscode of het wachtwoord van het product vragen. Dit om de volledige functionaliteit van het toestel ook na de reparatie te kunnen garanderen. Gegevens op het toestel kunnen onvermijdelijk in sommige gevallen bekeken worden, maar worden in geen geval opgeslagen of misbruikt.
Iedereen die tewerkgesteld is bij de ondernemer heeft hierover een strikte vertrouwensclausule ondertekend, die de absolute discretie, en het grootste respect voor de privacy van de klant garandeert. 

Privacy verklaring Fair-Repair

Fair-Repair hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fair-Repair houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Fair-Repair zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

info@fair-repair.be

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

Uw persoonsgegevens worden door Fair-Repair verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat Fair-Repair ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent:

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan … naam VZW…

Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de vrijwilliger zelf zijn verkregen:

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket  (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn


Fair-Repair bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het vrijwilligerswerk, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld),  hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door  Fair-Repair dit rechtvaardigt.

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Uw rechten omtrent uw gegevens


U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie. 

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een 

gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

Wijziging privacy statement


Fair-Repair kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 18/02/19. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.